Darmowe ogłoszenia

Ogłoszenia darmowe

Bezpłatne Ogłoszenia

Ogłoszenia towarzyskie

Ogłoszenia bezpłatne

Rejestracja     Logowanie    

bezpłatne ogłoszenia dolnośląskie| bezpłatne ogłoszenia kujawsko-pomorskie| bezpłatne ogłoszenia lubelskie| bezpłatne ogłoszenia opolskie| bezpłatne ogłoszenia lubuskie| bezpłatne ogłoszenia łódzkie| bezpłatne ogłoszenia małopolskie| bezpłatne ogłoszenia mazowieckie| bezpłatne ogłoszenia podkarpackie| bezpłatne ogłoszenia podlaskie| bezpłatne ogłoszenia pomorskie| bezpłatne ogłoszenia śląskie| bezpłatne ogłoszenia świętokrzyskie| bezpłatne ogłoszenia warmińsko-mazurskie| bezpłatne ogłoszenia wielkopolskie| bezpłatne ogłoszenia zachodniopomorskie| Darmowe Ogłoszenia| Ogłoszenia darmowe| Ogłoszenia Sprzedam| Ogłoszenia Nieruchomości| Ogłoszenia praca| Dodaj Ogłoszenie| Ogłoszenia Towarzyskie| Ogłoszenia Nauka| Ogłoszenia Biznes| Ogłoszenia Zwierzęta| Ogłoszenia Motoryzacja| Ogłoszenia Imprezy| Ogłoszenia Oddam| Ogłoszenia Wymienię| Ogłoszenia Zgubiono - Znaleziono| Ogłoszenia Kupię| Ogłoszenia Internet| Ogłoszenia Podróże Wczasy| Ogłoszenia

Regulamin użytkowania serwisu internetowego stacjabazowa.pl

I. Preambuła i definicje:

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego stacjabazowa.pl,
a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Klientów (ogłoszeniodawców) i Użytkowników.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 
1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki użytkowania serwisu stacja bazowa.pl, prawa i obowiązki PSD oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności PSD z tytułu świadczenia usług,

2) Grupie PSD / PSD - należy przez to rozumieć firmę PeTeK - Jarosław Jabłoński, z siedzibą w Warszawie; 01-050 ul. Miła 37/5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr; z numerem REGON:

3) Serwisie internetowym - należy przez to rozumieć internetowy serwis  dostępny pod adresem internetowym (domeną) http://www.stacjabazowa.pl

4)  Kliencie / Ogłoszeniodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez PSD w ramach serwisu stacjabazowa.pl

5) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, który posiada możliwość przeglądania informacji bez logowania, lub po zalogowaniu się do serwisu stacjabazowa.pl

6) Ogłoszeniu - należy przez to rozumieć miejsce w serwisie stacjabazowa.pl, gdzie opublikowane jest ogłoszenie (ogłoszenia) Użytkownika, w tym wymagane dane osobowe i kontaktowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu.

7) Koncie/Profilu - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych serwisu stacjabazowa.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem lub Klientem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji i/lub usunięcia danych opublikowanych w ogłoszeniu oraz możliwość modyfikacji ustawień Konta,

8) Administratorze - należy przez to rozumieć PSD, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu stacjabazowa.pl, w tym za wsparcie techniczne dla Użytkowników / Klientów, pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników / Klientów.

§3

Stacjabazowa.pl jest specjalistycznym serwisem internetowym – umożliwiającym swoim Użytkownikom/Klientom umieszczanie i przeglądanie ogłoszeń o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym, nawiązywanie kontaktów o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym oraz wymianę informacji na temat oferowanych przez siebie przedmiotów, towarów i usług.


II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4

Klientem serwisu stacjabazowa.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz każdy inny podmiot posiadający osobowość prawną z zastrzeżeniem, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot gospodarczy może być Klientem serwisu o ile posiada aktualne dokumenty rejestrowe takie jak:
   - Wpis do ewidencji działalności gospodarczej i/lub wpis do KRS
   - Numer REGON
   - Numer NIP

§ 5

Rejestrując Konto Użytkownik/Klient wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

§ 6

1) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
     a. Uzyskania potwierdzenia rejestracji i/lub skutecznego dodania ogłoszenia przez Klienta
     b. Uzyskania przez PSD potwierdzenia opłaty tytułem umieszczenia ogłoszenia płatnego w serwisie

2) Usługi dla Klientów będą świadczone wyłącznie zarejestrowanym Klientom po poprawnym zalogowaniu się do Konta.

3) Umowa zostaje zawarta na czas określony zgodnie z cennikiem wariantów zawartych w Załączniku nr 1 i stanowiącym integralną cześć niniejszego regulaminu.

4) Dane Klienta po wygaśnięciu Umowy terminowej pozostają w systemie serwisu stacjabazowa.pl przez okres 12 miesięcy.
W przypadku braku logowania klienta w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia trwania Umowy Konto i wszelkie ogłoszenia Klienta mogą zostać automatycznie skasowane.
14 dni przed skasowaniem danych Klienta, administracja serwisu prześle drogą elektroniczną monit – przypomnienie o możliwości przedłużenia obecności w serwisie.

5) Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.  W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta, PSD nie zwraca opłaty wniesionej przez Klienta.

6) PSD rozwiązuje Umowę poprzez:
Wysłanie informacji e-mail do Klienta z zaznaczeniem powodu rozwiązania Umowy. Następnie dokonuje kasowania konta Klienta przez Administratora.

7) Klient rozwiązuje Umowę poprzez:
wysłanie informacji do Administratora z prośba o skasowanie Konta, lub poprzez usunięcie konta samodzielnie

8) W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorowi, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

9) PSD zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta, którego działania zostaną uznane za: szkodliwe dla serwisu stacjabazowa.pl, nieobyczajne lub stojące w sprzeczności z obowiązującym prawem i normami społecznymi.

§ 7

1) Dostęp do większości usług dla Klientów serwisu stacjabazowa.pl jest bezpłatny. Opłacie podlegają jedynie usługi specjalne. Aktualny cennik i specyfikacja usług znajduje się na stronie: O serwisie , oraz w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2) PSD zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach serwisu stacjabazowa.pl, o ile Użytkownicy i Klienci wyrażą uprzednio zgodę na korzystanie z dodatkowych usług.

3) PSD zobowiązuje się poinformować Użytkowników i zarejestrowanych Klientów o zmianach odpowiednio wcześniej.

4) Klient nie jest  zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 8

PSD zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu stacjabazowa.pl, w tym usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi i Klientowi nie przysługują z tytułu wskazanych wyżej czynności żadne roszczenia względem PSD.

§ 9

1) Klient udziela PSD prawa do wyświetlania na stronach stacjabazowa.pl materiałów o charakterze oferty reklamowo-handlowej.

2) Klient wyraża zgodę PSD na przesyłanie materiałów i ogłoszeń o charakterze reklamowo-handlowym na jego skrzynkę pocztową – jeśli taka zgodą została wyrażona przez Klienta podczas procesu rejestracji (dodawania ogłoszenia) lub w trakcie modyfikacji danych przez Klienta.

§ 10

1) Serwis stacjabazowa.pl posiada charakter otwarty - podawane przez Klienta dane są informacjami jawnymi o ile tak zadecyduje Klient, podawanymi do wiadomości publicznej.

2) Klient poprzez edycję swojego ogłoszenia decyduje, które informacje mają być przedstawione publicznie, a które maja pozostać nieujawnione - przy czym Klient jest świadomy, że dane upublicznione w szczególności dostępne są dla osób korzystających z sieci Internet, oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

§ 11

1) Aby korzystać z usług świadczonych przez PSD w ramach serwisu stacjabazowa.pl konieczne jest założenie Konta.

2) Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

3) Aktywacja usługi nastąpi w chwili wpłynięcia zapłaty na rachunek PSD (w przypadku usług płatnych), oraz po pozytywnej weryfikacji (moderacji) treści ogłoszenia.

§ 12

Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:

1) udostępnienie Klientowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego ogłoszenia (ogłoszeń),

3) umożliwienie Klientowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,

III. Rejestracja i dodawanie ogłoszeń

§ 13

Rejestracja i dodanie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.stacjabazowa.pl/dodaj_ogloszenie

§ 14

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

1. Klient – rejestrujący się/dodający ogłoszenie, zobligowany jest do podania następujących danych:
 
   a) kategoria ogłoszenia,
   b) województwo,
   c) tytuł ogłoszenia,
   d) treść ogłoszenia
   e) adres e-mail (tylko do wiadomości Administracji serwisu)
 

Uzupełnienie pozostałych danych jest opcjonalne.

§ 15

Klient posiada możliwość aktualizowania danych w swoim Profilu i/lub ogłoszeniach w ramach obowiązującego regulaminu.

§ 16

W przypadku stwierdzenia podania przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:

1) wezwać Klienta do natychmiastowej korekty nieprawidłowości,

2) zablokować konto/ogłoszenia Klienta do wyjaśnienia sprawy,

3) skasować konto/ogłoszenia Klienta

§ 17

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Klienta danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających dane przedstawione w ogłoszeniu.

§ 18

Dokonując rejestracji/dodania ogłoszenia w serwisie stacjabazowa.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) z późniejszym zmianami.

§ 19

Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji i/lub dodania ogłoszenia w serwisie stacjabazowa.pl, której skutkiem jest założenie Konta i/lub publikacja ogłoszenia (ogłoszeń), Klient:

1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,

3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,

4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień od osób zainteresowanych treścią ogłoszenia (ogłoszeń), przerwach technicznych w działaniu stacjabazowa.pl, ewentualnych zmianach w Regulaminie czy nowej  funkcjonalności serwisu,

5) może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji reklamowo-handlowych, pod warunkiem dokonania wyboru odpowiedniej opcji.

§ 20

1) Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta

2) Jeden Klient może dodać wiele ogłoszeń w ramach jednego konta

§ 21

Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

§ 22

Zabrania się korzystania z Kont należących do innych użytkowników.

IV. Dane osobowe i polityka prywatności

§ 23

Wraz z rejestracją Użytkownik/Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez PSD w celach statystycznych i marketingowych, oraz na przetwarzanie przez PSD danych osobowych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług.
Administratorem powyższych danych osobowych jest PeTeK – Jarosław Jabłoński z siedzibą: 01-050 Warszawa przy ul. Miłej 37/5 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców o numerze REGON: Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez PSD na podstawie zgody przedstawionej w aplikacji rejestracyjnej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami.

§ 24

Polityka Ochrony Prywatności w serwisie stacjabazowa.pl zawarta jest w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część. Użytkownik/Klient wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki PSD przetwarza dane osobowe przekazane w ramach tej polityki. PSD przetwarza dane osobowe zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkownika/Klienta zezwolenia oraz wymogami określonymi obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w PSD. Ujawnienie danych może nastąpić jedynie upoważnionym organom z przyczyn wskazanych przez przepisy prawa.

§ 25

Dane, materiały lub wypowiedzi Klienta mogą być przetwarzane przez PSD lub innych zarejestrowanych Klientów na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

V. Korzystanie z usług PSD świadczonych w ramach serwisu stacjabazowa.pl

§ 26

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu stacjabazowa.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik / Klient dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta/Ogłoszeń. Działanie Użytkownika / Klienta polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 27

Użytkownik/Klient jest zobowiązany w szczególności do:

1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu stacjabazowa.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników/Klientów,

2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników/Klientów, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach/Klientach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 28

Zabrania się umieszczania w serwisie stacjabazowa.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 29

Zamieszczanie w serwisie stacjabazowa.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratora.

§ 30

Klient może zamieszczać jedynie fotografie przedstawiające przedmiot (przedmioty) i osiągnięcia, których dotyczy treść ogłoszenia w sposób umożliwiający ich rozpoznanie. Klient wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie fotografii zamieszczonych przez niego w serwisie stacjabazowa.pl. Jednocześnie Klient oświadcza, że posiada pełne prawa do publikowanych fotografii w rozumieniu prawa autorskiego. Klient może opublikować w swoim Profilu fotografię przedstawiająca swój wizerunek. Tym samym Klient oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z dobrymi obyczajami i w jakikolwiek sposób naruszającymi przepisy obowiązującego prawa.
Administrator może usunąć zdjęcia uznane przez Niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Klienta o tym fakcie.
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie: usunięciem Konta i/lub ogłoszeń Klienta, rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, w uzasadnionych przypadkach powiadomieniem przez Administratora odpowiednich organów (Policja, Prokuratura) celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

§ 31

PSD zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Konta, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu stacjabazowa.pl.

§ 32

Klient ma prawo zablokować możliwość wysyłania do niego wiadomości prywatnych oraz zaproszeń wysyłanych przez innych Użytkowników /Klientów, z wyłączeniem Administratora.

§ 33

Zabrania się wykorzystywania usług serwisu stacjabazowa.pl, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 34

1) Wiadomości prywatne i zaproszenia od Klienta po raz pierwszy oznaczonego przez system antyspamowy jako spamera przez 7 dni od takiego oznaczenia kierowane będą automatycznie do katalogu "Spam".

2) Każde kolejne oznaczenie Klienta jako spamera skutkować będzie wydłużeniem restrykcji określonej w ust. 1. o dodatkowe 7 dni.

3) Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Klientów skutkować będzie usunięciem Konta i powiadomieniem odpowiednich organów (Policja, Prokuratura).

§ 35

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

VI. Prawa autorskie

§ 36

Użytkownik/Klient poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub ogłoszeń w serwisie stacjabazowa.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników/Klientów w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w serwisie stacjabazowa.pl kampanii oraz promocji.

§ 37

Użytkownik/Klient uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w serwisie stacjabazowa.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 38

Użytkownik/Klient publikujący w serwisie stacjabazowa.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem PSD z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z serwisu) tych treści.

§ 39

Użytkownik/Klient udziela PSD prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

VII. Odpowiedzialność

§ 40

PSD nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie, za treść, formę ogłoszeń i informacji umieszczonych w serwisie stacja bazowa.pl przez Użytkownika/Klienta.

§ 41

PSD nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Klientów. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 42

Użytkownik/Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie stacjabazowa.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 43

PSD wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu stacjabazowa.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem stacjabazowa.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 44

1) PSD nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych przez Klientów produktów.
Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem serwisu stacjabazowa.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

2) Odpowiedzialność PSD za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 45

PSD nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania serwisu stacjabazowa.pl w całości albo w części.

§ 46

W przypadku otrzymania przez PSD urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika/Klienta i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, PSD nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 47

PSD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu serwisu stacjabazowa.pl

VII. Reklamacje

§ 48

Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu stacjabazowa.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu stacjabazowa.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika/Klienta poprzez zgłoszenie tego przy użyciu panelu Kontaktu.

§ 49

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez PSD w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. PSD zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności PSD nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

§ 50

PSD zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika/Klienta lub/i w jego ogłoszenie (ogłoszenia) w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu stacjabazowa.pl

§ 51

Reklamacje składane do PSD, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem serwisu nie będą rozpatrywane. PSD nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

VIII. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 52

PSD zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 53

1) PSD zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników/Klientów, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

2) Klient ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

3) Klient ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od PSD

§ 54

W przypadku zmiany Regulaminu, Klientowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z PSD na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

§ 55

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 01.04.2010 i jest ważny do odwołania.

Zespół serwisu stacjabazowa.pl

Załączniki:

1. Oferta i cennik usług

2. Polityka Prywatności


Załącznik nr 1 – Oferta i cennik usług:

Załącznik nr 2 – Prywatność:

Polityka prywatności i bezpieczeństwa wobec Klientów i Użytkowników serwisu internetowego www.stacjabazowa.pl
Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Umieszczając ogłoszenie/rejestrując się w naszym serwisie, możesz być pewien/na, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne.
Nasza firma używa ich wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy za wyjątkiem sytuacji, kiedy wyrazisz chęć otrzymywania od nas informacji (biuletyny, informacje handlowe, nowości itp.).
Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej prawem - na żądanie uprawnionych organów (Prokuratura, Policja) - każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.
Dane osobowe przetwarzają przeszkoleni pracownicy.